bulutlar diyorum,fazla özgürler.
Evet,normal olmak çok sıkıcı.Ama herkes aynı düşüncedeyse,ve herkes farklıysa,o zaman normal olmak farklı olan değil mi ya.Neyse kafam karıştı benim gidiyom ben sdgjkasdghjask
Home Theme Ask me anything Submit
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter